Afdrukken

Reglement van Inwendige orde

Gemeentelijke Sporthal
Schuttenbergstraat 2 bus 1 , 3665 As

Artikel 1

De verhuurder is de gemeente As, en als vertegenwoordigers kunnen optreden: de Beheerraad van de Sportraad, het College van Burgemeester en Schepenen, de Sportfunctionaris en de zaalwachters.
Bovengenoemde vertegenwoordigers hebben ten alle tijden het recht om de naleving van dit reglement te contoleren en maatregelen te nemen. Zij hebben het recht om personen die zich onbetamelijk of onzedig gedragen of die het reglement niet naleven te sanctioneren. Elke overtreding op dit reglement kan gesanctioneerd worden met: een verwittiging, een boete en het ontzeggen van toegang tot de accommodatie.

Artikel 2

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstallen binnen de accommodatie en bijhorende terreinen.

Artikel 3

De accommodaties zijn elke dag toegankelijk van 09u00 tot 24u00 behoudens:
 • A. De vaste sluitingsdagen (Pasen, Kerstmis en Nieuwjaar). De dag voorafgaande aan deze dagen is de sluitingstijd vastgesteld op 19u00.
 • B. Eén maand tijdens de vakantieperiode.
De Beheerraad van de Sportraad kan, na aanvraag en overleg, aan deze bepalingen afwijkingen toestaan.

Artikel 4

De gehuurde accommodaties mogen niet onderverhuurd, noch aan anderen in gebruik gegeven worden, tenzij met schriftelijke goedkeuring van de Beheerraad van de Sportraad.

Artikel 5

De huurder heeft het recht tot:
 • Het gebruik van de kleedkamers en bijhorende douches tijdens de toegestane periode. Dit is 20 minuten voor de aanvang en 30 minuten na beëindiging van de gehuurde periode, tenzij artikel 6.1a van toepassing is.
 • Het gebruik van de aanwezige sportmaterialen. Dit voor zover deze nodig zijn voor het beoefenen van de sport vermeld op de huurovereenkomst.
 • Personen te verwijderen van het door hem gehuurde deel van de sportvloer, indien deze hinderlijk mochten zijn.
 • Toegang tot de sportvloer bij aanvang van de gehuurde periode.

Artikel 6

1. De huurder is VERPLICHT:

 • a. Gebruik te maken van de kledingskasten in de gang indien de toezichter dit meldt.
 • b. Alle gebruikte materialen op te bergen op de daarvoor voorziene materiaalwagens en deze te plaatsen op de voorziene plaats in de materiaalruimte. Dit dient te gebeuren voor het einde van de gehuurde periode.
 • c. Het gehuurde deel van de sportvloer, de gebruikte kleedkamers en de douches na gebruik proper en opgeruimd te verlaten.
 • d. Ervoor te zorgen dat iedereen die de sportvloer betreedt schoeisel draagt met kleurvaste zolen en dat niet reeds buiten de sportzaal werd gedragen. Voor ander schoeisel dienen schoenovertrekken gebruikt te worden. Deze kunnen bij de toezichter bekomen worden.
 • e. Voor iedere deelnemer aan een door hem ingerichte sportprestatie een verzekering af te sluiten.
 • f. Een verantwoordelijke aan te duiden die bij ontvangst van een sleutel het logboek bij de zaaltoezichter af tekent, een paspoort afgeeft en ervoor zorgt dat deze sleutel ten laatste 30 minuten na afloop van de gehuurde periode, weer bij de zaaltoezichter wordt afgegeven.
 • g. Voor de periode opgemerkte schade aan materialen of gebouw te melden bij de zaaltoezichter.
 • h. De schade aanricht tijdens zijn huurperiode, aan de door hem gebruikte materialen of aan het gebouw te vergoeden.
 • i. Annulatie van de gehuurde uren dient 7 dagen op voorhand te gebeuren. Indien dit niet tijdig gemeld wordt, zullen de gehuurde uren aangerekend worden.

2. Het is VERBODEN:

 • a. Zich te ontkleden of om te kleden buiten de daartoe voorziene kleedkamers.
 • b. Op de sportvloer, in de kleedkamers, douches en aanpalende gangen te roken of dranken te gebruiken die zich in glazen houders bevinden.
 • c. Wijzigingen aan te brengen in de regeling van de verwarming of verlichting van de accommodatie.
 • d. Vreemde materialen, van welke aard ook, in de accommodatie op te bergen of aan te brengen zonder toestemming van de verhuurder.

3. Gelegenheidshuurders dienen voor de aanvang van hun activiteit een geldige huurovereenkomst te hebben en het verschuldigde huurbedrag aan de toezichter betaald te hebben.

Artikel 7

De accommodatie kan verhuurd worden voor dagactiviteiten die een sportief doel hebben. De aanvragen voor deze manifestaties dienen ingediend te worden voor 1 juni van het lopende jaar tot 1 juni van het komende jaar. De aanvragen dienen aan de Beheerraad van de Sportraad te worden gericht. De bijzondere bepalingen hieromtrent zijn opgenomen in een specifiek reglement dat bij de Sportfunctionaris of zaaltoezichter bekomen kan worden.

Artikel 8

Iedere huurder is verplicht dit reglement te lezen, goed te keuren, te ondertekenen en alle deelnemers aan zijn activiteit hiervan op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet akkoord is, wordt de huurovereenkomst nietig verklaard.

Artikel 9

De verhuurder behoud zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving aan de huurder, wijzigingen aan te brengen aan dit reglement, indien dit nodig mocht blijken.

   

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2018-11-26